Обучения

Убедени сме, че обученията са ефективни само когато са практически ориентирани, отговарящи на потребностите за развитие на хората и изискванията на средата и организацията. Обученията трябва да водят до трайна промяна на нагласите, знанията и  уменията на служителите. Така те подпомагат тяхното личностно и професионално усъвършенстване, и  допринасят за развитието на цялата организация. За тази цел обученията се обвързват с бизнес целите, за да са в съответствие с реалните структура и процеси в организацията, като трябва да са подкрепени от всички нива.

Развиваме знанията, уменията и нагласите на хората чрез индивидуални и групови обучения в следните области:
Продажби и обслужване на клиенти
Обслужване на клиенти
Работа с трудни клиенти
Справяне с възражения, оплаквания, рекламации
Продажбени умения
Следпродажбено обслужване
Търговски преговори
Управление на продажбите
Маркетинг и проучване на пазара
търсене на потенциални клиенти
Работа с ключови клиенти
Мениджърски умения
Ефективният мениджър – функции, роли и умения
Управление на времето и делегиране
Управление на конфликти
Изграждане и управление на екипа
Водене на преговори
Лидерство и лидерски умения
Управленска комуникация
Умения за водене на интервю – за подбор, оценка, мотивация и др.
Управление на изпълнението на работата (оценка, обратна връзка)
Целеполагане и контрол на изпълнението
Вземане на управленски решения
Решаване на проблеми
Управление на проекти
Управление на взаимоотношенията
Развитие на персонала и коучинг
Управление на междуличностните различия
Водене на делови срещи
Управление на човешки ресурси
Стратегическо управление на човешките ресурси
Планиране на персонала
Подбор на персонал
Оценка на персонала
Анализ и проектиране на длъжности
Изготвяне на длъжностни характеристики
Мотивация на персонала
Обучение и развитие на персонала – принципи, етапи, фактори
Изграждане и развитие на екипи
Принципи на работата в екип
Екипна ефективност
Комуникация в екипа
Дискусии и вземане на решения в екипа
Ефективни срещи на екипа
Конфликти в екипа
Сплотяване на екипа
Учене и творчество в екипа
Различия и екипни роли
Организационно развитие, култура, промяна
Управление на организационните процеси
Организационно развитие
Сратегическо планиране
Мисия, визия и ценности на организацията
дизайн на организационната структура
Управление на промяната
Управление и развитие на организационната култура
Организационна ефективност
Лична ефективност
Управление на стреса
Управление на времето и планиране
Управление на работното място и файлиране
Самоутвърждаващо поведение и управление на впечатленията
Умения за работа в екип
Комуникативни умения – задаване на въпроси, обратна връзка, активно слушане и т.н.
Невербална комуникация (език на тялото) на работното място
Умения за разговор по телефон
Бизнес кореспонденция
Презентационни умения
Техники за креативно мислене
Решаване на проблеми и вземане на решения
Бизнес етикет
Предприемачество в организациите
Обучение на треньори
Проучване на потребностите от обучение
Дизайн на обучение
Принципи на груповата динамика
Стилове на учене
Презентационни умения
Интерактивни методи на обучение
Справяне с трудни участници
Организация и провеждане на ефективни обучения
Анализ на ефекта от обученията

Методи на обучение

Тренинг – основава се на метода „учене чрез преживяване” и използва различни интерактивни техники:
Групови дискусии
Ролеви игри
Мини-лекции
Упражнения
Симулации
Видео-анализ на поведението
Решаване на казуси
Коучинг (индивидуално консултиране), включва
Индивидуални разговори относно работни ситуации, в които е имало трудности и съвместно търсене на начини за тяхното преодоляване;
Наблюдение на поведението в реални работни ситуации, подаване на обратна връзка и напътстване за бъдещо подобрение;
Самостоятелна работа върху съгласувани с консултанта области и задачи и съвместен последващ анализ и обсъждане на резултатите.