Организационно развитие

Разглеждаме всяка организация като система от взаимно влияещи си елементи – структура, процеси, стратегия, хора, управление и организационна култура, които трябва да са синхронизирани и ориентирани в една посока. Същевременно осъзнаваме уникалността на всяка организация и предизвикателствата пред нея и не вярваме, че има универсални решения, които работят винаги и са приложими навсякъде. Това определя и начина, по който подхождаме към проектите си – индивидуално, системно, практически ориентирано, за да постигнем траен ефект.

Работим с корпоративните си клиенти за повишаване ефективността на техните организации в следните области:

Организационна култура и промяна
Дефиниране на организационна мисия, визия, ценности
Изследване и управление на организационна култура
Планиране, въвеждане и управление на организационна промяна
Системи за управление – анализ и оптимизация на съществуващи, изграждане и въвеждане на нови системи за
Мотивация и ангажираност на хората
Подбор и въвеждане на нови служители
Обучение и развитие
Вътрешно-фирмена комуникация
Развитие на среден мениджърски състав
Дефиниране на ролите в процеса, отговорностите и изискванията към мениджърите
Изследване на мениджърски качества, умения и потенциал
Обучение и развитие
Оценка на представянето
Ефективни екипи
Изследване на ефективността и ролите в екипа
Планиране и осъществяване на дейности, насочени към оптимизиране процесите в екипа, подпомагане на взаимодействието между членовете и сплотяване
Изграждане и развитие на нови екипи
Изследване и развитие на човешкия ресурс
Нагласи, удовлетвореност и мотивация на служителите
Компетенции, потенциал и ефективност на човешкия капитал